Phone (662) 518 0680
Email suntec@suntec.co.th
EN TH
Suntec

ระบบสายดิน (Grounding System)

 
 
Bootstrap Image Preview

ระบบสายดินมีความสำคัญมากในการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ในแต่ละพื้นที่จะมีค่าความต้านทานดินที่แตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ที่เป็นดินทรายหรือหิน จะมีค่าความต่านทานดินที่สูงมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการกระจายประจุไฟฟ้าลงดิน

หลักสำคัญในการทำรับบสายดินที่ดี การเชื่อมต่อของตัวนำสายดินต้องมีการเชื่อมต่อในทางไฟฟ้าที่ดี (โดยการใช้ LPI Exothermic Welding)

- สามารถนำให้ค่าความต้านทานของระบบสายดินมีค่าต่ำเพียงพอได้ในทุกๆสภาพพื้นที่ (โดยการใช้ LPI Earth Enhancing Compound และ Chemical Earth Rod)

- การทำให้ค่าความต้านทานสายดินของแต่ละระบบมีค่าเท่ากัน เพื่อป้องกันการไหลย้านกลับของกระแส (โดยการใช้ LPITransient Earth Clamp )