Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec

15-Sep-2020

Work Shop “ English Clinic ”

กิจกรรม English Clinic โดยคุณครูแจง (คุณนฤมล รัตนาอัมพวัลย์) เกิดขึ้นจากความกรุณาจากเจ้านายผู้ใจดีที่อยากให้พนักงานมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เพื่อก้าวทันโลกปัจจุบัน เป็นการเสริมความรู้เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน