Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec Suntec

ระบบเตือนฟ้าผ่า (Lightning Warning System)

 
 
Bootstrap Image Preview

ระบบเตือนฟ้าผ่าเหมาะสำหรับใช้เตือนภัยให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งรับทราบ ในกรณีที่พื้นที่นั้นๆมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อจะได้มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัย ระบบสามารถตรวจจับประจุฟ้าผ่าครอบคลุมพื้นที่ได้ในระยะไกลถึง 25 กิโลเมตร โดยจะมีสัญญาณเตือนขั้นต้นก่อนเมื่อประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 10-25 กิโลเมตร ในกรณีที่ประจุเคลื่อนเข้ามาในระยะ 8-10 กิโลเมตร และมีค่าประจุเพิ่มมากขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนออกไซเรนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในบริเวณตรวจจับ มีเวลาในการเคลื่อนย้ายเข้าไปยังจุดที่ปลอดภัยได้

โดยสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลาย อาทิ เช่น

  • สนามกอล์ฟ
  • เหมืองแร่
  • หน่วยงานก่อสร้าง
  • สนามบิน
  • ท่าเรือ
  • โรงไฟฟ้า
  • สวนสนุก

คลิกดูเพิ่มเติม