Phone (662) 518 0680
EN TH
Suntec Suntec

ระบบป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection Protection)

 
 
Bootstrap Image Preview

ในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากฟ้าผ่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (สายล่อฟ้า) ให้กับตัวอาคารเป็นการป้องกันแบบภายนอกคือ ป้องกันตัวอาคาร, วัตถุที่อยู่โดยรอบ, บุคคลที่อยู่ในบริเวณป้องกันเป็นหลัก สำหรับไฟกระโชกนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสายจ่ายไฟหรือสายสัญญาณ จากแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินชั่วขณะ ซึ่งมีขนาดแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากในช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเหนี่ยวนำจากปรากฎการณ์ฟ้าผ่า, การสวิทชิ่งในระบบไฟฟ้า
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์สื่อสารภายในอาคารได้
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก LPI เป็นไปตามมาตรฐาน IEC, EEC ได้รับการทดสอบตามมาตราฐาน IEEE ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งผลการทดสอบและ Certificate รับรอง

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

  1. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกสำหรับสายจ่ายไฟ (Power Line Surge Protection)
   1. 1.1 แบบขนาน (Shunt Protection)
    - เป็นอุปกรณ์ป้องกันในข้างต้น เหมาะกับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความคงทน เช่น มอเตอร์, หลอดไฟ
   2. 1.2 แบบอนุกรม (Series Protection)
    - เป็นอุปกรณ์ป้องกันในข้างต้น เหมาะกับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความคงทน เช่น มอเตอร์, หลอดไฟ
  2. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกสำหรับสายสัญญาณ (Data Line Surge Protection) สำหรับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสายสัญญาณต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์, PABX, CCTV, สายส่งสัญญาณ VHF, UHF, สายสัญญาณคอมพิวเตอร์, สาย LAN

คลิกดูเพิ่มเติม